Blicher-Selskabets Årsfest 2017

175 år for Jyllandsrejse i sex Døgn

Medvirkende:

 • Operasanger Uffe Henriksen
 • Bratschist Per Nørby Hansen og pianist Elisabeth Kragh
 • Skuespiller Paul Hüttel
 • Operasanger Erik Harbo og pianist Bente Harbo

Velkomst og fællessang: Kær est du fødeland, Oluf Ring

Benedetto Marcello: Sonate for bratsch og klaver Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh

St. St. Blicher: Jyllandsrejse i sex Døgn: Uddrag
Indledning og omtale Erik Harbo
Fra 1. Døgn: Ensom jeg laae, A. Krygell Uffe Henriksen og Elisabeth Kragh
Fra 5. Døgn: Bombebøssen Uffe Henriksen, Paul Hüttel og Erik Harbo
Fra 6. Døgn: Nu stille her! Lad ikke mig ile forbi dig, Erik Harbo
Pause – Der skænkes et glas vin/vand
N.W. Gade: Fantasistykker op. 43. Andantino con moto Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh
Sangafdeling:
Peter Heise: Gold er den jord som lyngen bær, Jens Chr. Hostrup
Peter Heise: Ossians Sang til Aftenstjernen, St. St. Blicher Uffe Henriksen og Elisabeth Kragh

Uddrag af Høstferierne:
2. kap. Nye Ansigter Paul Hüttel
3. kap Pe Sywspring Erik Harbo
N. W. Gade: Fantasistykker op. 43. Ballade moderato Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh
Sangafdeling:
N.W. Gade: På Sjølunds fagre sletter, B.S. Ingemann
C.E.F. Weyse: Den mørke nat, Borgvægterens sang af Macbeth, Fr. Schiller
Carl Nielsen: Jeronimus sang af Maskarade 1906
Uffe Henriksen og Elisabeth Kragh
St. St. Blicher: En Aften-Underholdning paa Dagbjerg Dos Paul Hüttel
Afslutning og fællessang: Jyden han æ stærk å sej, H.C. Simonsen

Blicher-seminar i Randers

Randers Amts Historiske Samfund og Blicher-Selskabet indbyder til Blicher-seminar i Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Lørdag den 25. februar 2017   Kl. 10:00 – ca. 17:00

St. St. Blicher havde meget at gøre med Helligåndshuset i Randers i sine unge dage. Han var elev på Latinskolen fra 1796-99 og adjunkt fra 1810-11. Opholdet inspirerede ham bestemt senere i livet i forfatterskabet.
De 2 foreninger vil hermed gerne invitere til en dag med fordybelse i emnet Blicher.
Kl. 10:00 Velkomst, morgensang (Kær est du fødeland) og kort introduktion om Helligåndshuset ved Karen Straarup

Kl. 10:15 Blicher og Helligåndshuset ved Erik Harbo

Kl. 10.30 Et tragisk dødsfald og Blichers ligprædiken ved John Gaml, Gassum

Kl. 11:15 Kaffepause            .

Kl. 11:30 Fotos og billeder fra Blichers tid heriblandt de såkaldte Blicher-billeder. Ved arkivar Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv.

Kl. 12:15 Blicherafskrifter. Med udgangspunkt i Holger Hjersings samling. Ved James Lerche

Kl. 12:45 Frokostpause. Sandwich inkluderet – drikkevarer kan købes

Kl. 13:30 Historisk samfunds udgivelser bl.a. om Blicher ved Karen Straarup
Kl 14:00 Blicher, en vielse og andet ved Anders Straarup
Kl. 14:15 St. St. Blicher og Aakjær ved Erik Harbo.  Om Jeppe Aakjærs arbejde med at udbrede kendskabet til Blicher i 150-året for Jeppe Aakjær ud fra bogen Sådan var Aakjær – også

Kl. 15:00 Kaffepause

Kl. 15:20 Blicher og Randers Amtsavis ved redaktør Knud Mogensen
Kl. 15:50 Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe, DVD fremvisning

Kl. 16:30 Oplæsning og sang. Uddrag af Blichers ferienoveller: Høstferierne og Juleferierne der begge foregår på Ulstrup som Blicher kalder Ulvedal. Ved Bente og Erik Harbo

Ret til ændringer i programmet

Blicher-Selskabet laver en lille udstilling af Blicher-originaludgaver samt bøger til salg

Historisk Samfund fremlægger årbøger med Blicher-omtale til salg.

Priser
Foredrag, frokost og kaffe for medlemmer af de to selskaber                    100 kr. (uden drikkevarer)
”                ”               ”        for ikke-medlemmer                                150 kr. (uden drikkevarer)
Tilmelding nødvendig, senest 20. februar 2017
Historisk Samfund modtager tilmeldinger fra egne medlemmer og andre
Blicher-Selskabet modtager tilmeldinger fra Blicher-Selskabets medlemmer

Historisk Samfund, Randers, kontaktperson: Karen Straarup. kstraarup@wwi.dk, 2464 6126
Tilmelding til kontoret/ Birte Sonne  histranders@mail.dk eller tlf.  8643 0211

Blicher-Selskabet ved Operasanger Erik Harbo, formand  www.blicherselskabet.dk

Havelodden 64, 4000 Roskilde Tlf/fax 46 37 39 20 erik.harbo@mail.dk

Tilmelding: Indsend venligst kuponen med navn og adresse og antal deltagere, eller mail antal og navn til sekretær James Lerche, Klirevænget 27, 2880 Bagsværd, mail: gjlerche@gmail.com

senest 20. februar 2017 Betaling ved indgangen,

 

Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 5. april 2017 kl. 19.00 i Kompagnisalen Kompagnistræde 39, København

 • Kl. 19:00  Generalforsamling (dørene åbnes kl. 18.30)
 • Ordinær generalforsamling efter lovene
 • Efter generalforsamlingen byder vi på et glas.

Derefter følger et spændende program som vi er ved at forberede.

Der er elevator i bygningen. Tag toget til Hovedbanegården og Bus A1

 

Blicher-Selskabets Årsfest

Invitation til Blicher-Selskabets årsfest

Søndag 9. oktober 2016 kl. 16.30

Teatermuseet i Hofteatret Christiansborg Ridebane 18 (Dørene åbnes kl. 16.00)
Blicher-Selskabet fejrer 150-året for Jeppe Aakjær (10. september 1866 – 22. april 1930.)

Aakjær fik meget stor betydning for Blicher-forskningen gennem sin udgivelse af St. St. Blichers Livs-Tragedie i Breve og Aktstykker i 1904, et værk der stadig er meget læseværdigt og giver os vigtige oplysninger om Blicher. Erik Harbo holder et kort foredrag om dette værk ud fra hans nyudkomne bog Sådan var Aakjær – også.

Teatermuseets pragtfulde Steinway flygel kommer også i sving, da vort mangeårige medlem professor John Damgaard og hans datter Benedikte spiller musik fra samtiden. Det bliver bl.a. Stravinskys indbydende Suite Italienne.

Formanden for Aakjærselskabet Henning Linderoth har lovet at overbringe en hilsen fra Selskabet, der netop nu har mange arrangementer i anledning af 150 året.

I pausen serveres et glas vin.

I 2. afdeling er der igen musik af bl.a. Fini Henriques. Der er oplæsning af Paul Hüttel, Jens Kristian Lings, Peder Porse m.fl. Vi skal synge en række sange af de to store jyske digtere og der bliver også lidt solosange. Ved flyglet Bente Harbo

Hvis De skulle have lyst til at deltage, og De ikke er medlem, kan de melde dem ind via denne hjemmeside. Når de er medlem er det gratis at deltage.

 

Referat af forårsmøde

Referat af generalforsamling 2016 Kompagnisalen – København

Der var mødt 30 op. Formanden bød velkommen og man indledte mødet med en fællessang.

Benny Pilgaard blev valgt til dirigent efter en kort præsentation (tidligere økonomidirektør, ny revisor i Blicher-Selskabet)

Formandens beretning er trykt i Blichernoter. Medlemstallet nogenlunde stabilt (ca. 330 husstande, 15 nye medlemmer siden nytår). Omtalte afdøde tidligere bestyrelsesmedlem Gordon Albøge, og hans bog Blicher og Samfundet. Der var præsentation af Blichers Jylland i Thorning og på Herningsholm, hvor formanden og Ida og Poul Bangsgaard var tilstede.

Der bliver klassikerdag 22.9. 2016. Emne evt. Jeppe Aakjær. BS deltog ikke i Golden Days, der er gået bort fra sporet.

Beretningen blev godkendt.

Benny Pilgaard fremlagde regnskabet som ligeledes blev godkendt. Formanden supplerede med oplysninger om Blicherfonden, som styres af bestyrelsen.

Formanden takkede de fonde der har støttet bogudgivelserne og roste museerne for deres aftagelse af bøger.

Valg til bestyrelsen: Anders Gjesing og Per Vibskov (suppleanter) blev indvalgt i bestyrelsen. Formanden takkede den afgående Henrik Ljungberg for mange års medlemskab og for hans mange artikler og bøger. Formanden takkede også Thorkild Holm især for hans indsats ved udgivelsen af Vestlig Profil. Henrik Ljungberg svarede, at han skriver på en bog om William Heinesen. Der var en hilsen fra Th. Holm.

Ny suppleant: Cand. mag. Else Marie Laigaard, Ebeltoft. En suppleantpost er ledig.

Birgit Bonde fratrådte som intern revisor, Tove Kristiansen nyvalgt.

Formanden takkede Birgit Bonde.

Eventuelt: Overvejelser om årsfest. Emne måske Jeppe Aakjær: 150 år.

Udnævnelse af skuespiller Erik Kühnau til æresmedlem. Formanden begrundede udnævnelsen med Erik Kühnaus mange oplæsninger og indlæsninger bl.a. af  Blichertekster. Han læste digtet Søren Kanne som afslutning på aftenen.

Formanden takkede bestyrelsen og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Derefter fik museumsdir. Tinna Møbjerg (medlem af bestyrelsen) ordet og gav en gennemgang af arbejdet på Museum Midtjyllands fem afdelinger, med særligt fokus på Herningsholm. Hun er vokset op på egnen, uddannet som arkæolog, 2012 udnævnt som dir. for Museum Midtjylland. Hun fortalte om Herningsholms historie og udstillinger og om Herningsholmlauget, hvis 100 frivillige sørger for at holde museet åbent onsdag og lørdag.

Efter pausen, hvor der som sædvanlig blev serveret vin og kage, præsenterede Ida og Poul Bangsgaard den nye bog Blichers Jylland. Derefter læste Paul Hüttel og Erik Harbo udvalgte passager fra bogen inden den afsluttende fællessang og Erik Kühnaus oplæsning af Søren Kanne.

Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00  i Kompagnisalen Kompagnistræde 39, København

Kl. 19:00  Generalforsamling (dørene åbnes kl. 18.30)

Dagsorden:

Valg af dirigent

 • Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter
 • Det reviderede regnskab fremlægges. Det godkendte regnskab trykkes senere i Blichernoter
 • Valg til bestyrelsen: På valg er Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse.  Alle er villige til genvalg. Henrik Ljungberg og Thorkild Holm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen (suppleanter) vælges til bestyrelsen. Siddende er Paul Hüttel, Dorrit Færk Møller, Tinna Møbjerg og Karen Margrethe Boe
 • Valg af suppleanter: Nyvalg af 2 suppleanter
 • Valg af ekstern revisor: Birgit Bonde villig til genvalg
 • Eventuelt: Skuespiller Erik Kühnau udnævnes som æresmedlem.

Efter pausen

 • Museumsdirektør Tinna Møbjerg fortæller om Midtjyllands Museum og Herningsholm
 • Poul og Ida Bangsgaard præsenterer Blichers Jylland ­- En guide
 • Skuespiller Paul Hüttel m.fl. læser udvalgte litterære citater fra Blicher Jylland

Jyllands udflugt (UDSOLGT)

Med Blicher-Selskabet gennem Blichers Jylland  24. – 27. maj 2016

Turen er udsolgt. Ikke flere tilmeldinger.

Rejse 2016

Blicher-Selskabets Årsfest

Søndag 11. oktober kl. 16.30 Blichers 233 års fødselsdag årsfest i Teatermuseet
Tema: Vi fejrede vores klassiske kulturarv ved digterne Blicher, Ingemann, Heiberg og Andersen
Under medvirken af professor Nørregaard Frandsen – Niels Kofoed, B.S. Ingemann-Selskabet – Kirsten Dreyer, Heibergselskabet – Claus Tilling, H.C. Andersen-Samfundet, Erik Harbo, Blicher-Selskabet
Der var et stort sang og oplæsningsprogram ved bl.a. Paul Hüttel og operasangerne Uffe Henriksen og Trine Westergaard af de fire digteres værker og fællessange.

årsfest 2015

Store Bogdag på Hald

Kl. 1100: Carl Nielsen 150 år. Et program med Carl Nielsen fællessange ledet af operasanger Erik Harbo, ved klaveret Bente Harbo

Kl 14:00 i foredragssalen: St. St. Blicher: De danske Træer og Trækfuglene,
Blicher-Selskabets udgivelser
Et foredrag med oplæsning ved Bente og Erik Harbo

Generalforsamling

Blicher-Selskabets forårsmøde og generalforsamling
den 15. april 2015 kl. 19.00 til ca. 22.00
i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København
Dørene åbnes kl. 18:30. Der er elevator. Se indbydelsen
De meget smukke lokaler i Kompagnistræde danner rammen om vores forårsmøde.
Fra Hovedbanegården tages bus 1A på Tietgensgade til Stormbroen.

Program efter generalforsamling:

 • Foredrag ved direktør for Herning Museum Tinna Møbjerg om Blichermuseet på Herningsholm.
 • Se den nye dvd om Blichers rejse fra Hamburg til Skagen beskrevet i bogen Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe. Erik Harbo, der er en øvet filmfotograf, har gennemrejst Blichers rute og filmet nyt og gammelt på turen
 • Derefter læser skuespiller Paul Hüttel et afsnit af Blichers novelle Marie

Der serveres et glas vin vi efter generalforsamlingen.

Ved forårsmødet forærer vi nogle eksemplarer af Blichers Sommerreise i Sverrig og Svithiod til de fremmødte.

Nyere Indlæg--Ældre indlæg