Referat af forårsmøde

Referat af generalforsamling 2016 Kompagnisalen – København

Der var mødt 30 op. Formanden bød velkommen og man indledte mødet med en fællessang.

Benny Pilgaard blev valgt til dirigent efter en kort præsentation (tidligere økonomidirektør, ny revisor i Blicher-Selskabet)

Formandens beretning er trykt i Blichernoter. Medlemstallet nogenlunde stabilt (ca. 330 husstande, 15 nye medlemmer siden nytår). Omtalte afdøde tidligere bestyrelsesmedlem Gordon Albøge, og hans bog Blicher og Samfundet. Der var præsentation af Blichers Jylland i Thorning og på Herningsholm, hvor formanden og Ida og Poul Bangsgaard var tilstede.

Der bliver klassikerdag 22.9. 2016. Emne evt. Jeppe Aakjær. BS deltog ikke i Golden Days, der er gået bort fra sporet.

Beretningen blev godkendt.

Benny Pilgaard fremlagde regnskabet som ligeledes blev godkendt. Formanden supplerede med oplysninger om Blicherfonden, som styres af bestyrelsen.

Formanden takkede de fonde der har støttet bogudgivelserne og roste museerne for deres aftagelse af bøger.

Valg til bestyrelsen: Anders Gjesing og Per Vibskov (suppleanter) blev indvalgt i bestyrelsen. Formanden takkede den afgående Henrik Ljungberg for mange års medlemskab og for hans mange artikler og bøger. Formanden takkede også Thorkild Holm især for hans indsats ved udgivelsen af Vestlig Profil. Henrik Ljungberg svarede, at han skriver på en bog om William Heinesen. Der var en hilsen fra Th. Holm.

Ny suppleant: Cand. mag. Else Marie Laigaard, Ebeltoft. En suppleantpost er ledig.

Birgit Bonde fratrådte som intern revisor, Tove Kristiansen nyvalgt.

Formanden takkede Birgit Bonde.

Eventuelt: Overvejelser om årsfest. Emne måske Jeppe Aakjær: 150 år.

Udnævnelse af skuespiller Erik Kühnau til æresmedlem. Formanden begrundede udnævnelsen med Erik Kühnaus mange oplæsninger og indlæsninger bl.a. af  Blichertekster. Han læste digtet Søren Kanne som afslutning på aftenen.

Formanden takkede bestyrelsen og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Derefter fik museumsdir. Tinna Møbjerg (medlem af bestyrelsen) ordet og gav en gennemgang af arbejdet på Museum Midtjyllands fem afdelinger, med særligt fokus på Herningsholm. Hun er vokset op på egnen, uddannet som arkæolog, 2012 udnævnt som dir. for Museum Midtjylland. Hun fortalte om Herningsholms historie og udstillinger og om Herningsholmlauget, hvis 100 frivillige sørger for at holde museet åbent onsdag og lørdag.

Efter pausen, hvor der som sædvanlig blev serveret vin og kage, præsenterede Ida og Poul Bangsgaard den nye bog Blichers Jylland. Derefter læste Paul Hüttel og Erik Harbo udvalgte passager fra bogen inden den afsluttende fællessang og Erik Kühnaus oplæsning af Søren Kanne.