Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00 i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

Referat af Blicher-Selskabets forårsmøde tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00

i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

Efter velkomst og Kær est du fødeland med Bente Harbo ved flyglet indledtes generalforsamlingen med valg af næstformand Peder Porse som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Derpå fulgte a/ formandens beretning, der dog blev kort da, den var udsendt i forvejen og kunne læses i Blichernoter for marts 2018. Formanden glædede sig over at der var flere jyske medlemmer, der havde indfundet sig, herunder formanden for Blicheregnens museumsforening Bente Sørensen. Formanden supplerede med en tak til Historisk samfund i Randers for det udmærkede arrangement 17. februar 2017 arr. af det 100-årige samfund og Blicher-Selskabet og omtalte et lige så vellykket arrangement i 2018 De tre store i februar.

Kort omtaltes bogen bogen Rejselyst, der udkom i november måned og som indeholdt Blichers egen beskrivelse af sin sidste rejse Ørejsen. Desuden omtaltes Blichernoter for november, der bl.a.  rummede Poul Holm Bangsgaards glimrende beskrivelse af Kjeltringeballet på Ørre hede.

Formanden takkede for mange gode artikler i Blichernoter i løbet af året og den gode bistand, der er udøvet af Blichermuseerne med deres foreninger i Jylland, hvor vi altid er velkomne. Der var en speciel tak til museumsinspektørerne Tinna Møbjerg og Karen Margrethe Boe, der begge har trukket sig fra bestyrelsen, og den øvrige bestyrelse og det såkaldte pakkehold.

Under b/ fremlagde revisor Benny Pilgaard det reviderede regnskab som senere trykkes i Blichernoter. Hvis nogen ønsker at se hele regnskabet kan det rekvireres hos formanden.

Under c/ var der valg til bestyrelsen: På valg var Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse, Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen. Alle var villige til genvalg. Siddende var Paul Hüttel og Dorrit Færk Møller. Tinna Møbjerg er nu blevet afløst af Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland. Karen Margrethe Boe afløstes af Marianne Gjørtz Hougaard, Blicheregnens Museum

d/ Valg af suppleanter: Siddende var museumsinspektør Dorthe Kaldal. I stedet for cand. mag. Else Marie Laigaard valgtes stud. theol. Mads Jacob Iversen.

Under e/ genvalgtes Tove Kristiansen som ekstern revisor.
Under evt. orienterede formanden om årets klassiker Steen Steensen Blicher og de mange arrangementer samt den ny udgivelse af 18 noveller af Blicher.

Vore to nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv: nemlig samlingschef Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland. Han fortalte om sit job som samlingschef og om den gruppe der på frivillig basis hjælper til på museet. Han fortalte om udgivelsen af Historisk Forening for Hernings årbog, der i 2017 udelukkende handler om Herningsholm og indeholder en række interessante artikler. Bogen kan bestilles hos info@historiskforening.dk,  Marianne Gjørtz Hougaard er nyansat  på Silkeborg/Blicheregnen. Hun kom fra en stilling på Moesgård. Hun glæder sig til at fortsætte arbejdet i Thorning og Silkeborg.

Derefter var der en livlig diskussion om Blicherselskabet skulle på facebook? Forslaget var oprindeligt stillet af  Mads Jacob Iversen. Han fik ordet, men var i den nuværende situation ikke længere så opsat på ideen, efter facebooks nedgradering. Han mente, at facebooks dagligdag mere beskæftiger sig med at vise folks egne videoer og ideer.

Følgende tog ordet: Sten Holmgård Sørensen mente, at facebook kunne være god i arbejdet for at tiltrække nye og yngre medlemmer. Henrik Hagemann mente, at man med mindre grupper kunne etablere sig på facebook. Man var enig om at facebook var god til hurtig kommunikation mellem medlemmer og bestyrelsen. Formanden gjorde opmærksom på, at der var selskaber der havde nedlagt hjemmesider og kun brugte facebook.

Der blev stillet et forslag til i højere grad at bruge mails. Hertil svarede formanden at en mailliste med 350 navne skulle styres, og det kunne være et stort arbejde. Så længe vi har råd, vil vi gerne fortsætte med at bruge breve, men man måtte beklage den tilfældighed, der for øjeblikket rådede, med hensyn til uddeling af post og hvornår. Fordelen ved brevpost var at medlemmerne får et færdigtrykt blad, som kan læses og arkiveres, hvorimod blade udsendt som mail næsten aldrig bliver trykt og går tabt i samme øjeblik man sletter mailen.

Konklusionen var at bestyrelsen skulle arbejde videre med spørgsmålene.

 

Efter en forfriskning sang alle Hulde Engel.

Lektor Dorrit Færk Møller fortalte meget interessant om et nyt Blicher-undervisningsprojekt til gymnasiet. Der er indgået en aftale med Dansklærerforeningens forlag, og projektet er allerede omtalt i Blichernoter.

Teaterleder og skuespiller Christian Steffensen fortalte om sit Marie Grubbe projekt. Selskabets medlemmer tilbydes en bustur fra København til Sydhavsøerne. Se selskabets hjemmeside angående tilmelding. Christian Steffensen læste bl.a. Holbergs epistel om Marie Grubbe, men da tiden var knap blev de øvrige indslag (H.C. Andersen og I.P. Jacobsen) gemt til busturen.

Man sluttede med Jyden han er stærk og sej.   ( Ref. formanden)