Referat af generalforsamling 2024

Af Erik Harbo

Blicher-Selskabet   www.blicherselskabet.dk

Formand Chefkonsulent Peder Porse, Boesvej 2, Svejstrup Enge 8660 Skanderborg 86577305/214073550 pp@pederporse.dk

Sekretær og kasserer James Lerche, Høje Gladsaxe 11, 2.tv 2860 Søborg

 12. maj 2024

Ved årets generalforsamling fredag den 19. april 2024 kl. 16:00 på Johannesgården Blegdamsvej 1B, 2200 København var mange fra bestyrelsen mødt frem, medens fremmødet af vore medlemmer var beskedent.

Efter formandens velkomst og den traditionelle fællessang: Kær est du fødeland, valgtes Ivan Z. Sørensen som dirigent.

Dagsordenen bød først på en beretning ved den tidligere formand Erik Harbo (indtil årsfesten). Beretningen var trykt bag på indkaldelsen udsendt den 1.3. 2024. og står også her på siden. Her omtaltes bl.a. de mange udgivelser og Henrik Ljungbergs essay Samhørigheden (Blicher og Søren Kierkegaard). Derefter tog formanden Peder Porse over. Beretningen blev godkendt.

I fravær af kasserer James Lerche (sygemeldt) og revisor Benny Pilgaard forelagde Erik Harbo det reviderede regnskab. Regnskabet godkendt.

Så var der genvalg til bestyrelsen af James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen og nyvalg af Torben Høegh Rask. Siddende er Dorrit Færk Møller, Jesper Meyer Christensen, Marianne G. Hougaard, pastor Mads Jacob Iversen og Peter Ulvsgaard.

Genvalg af suppleant museumsinspektør Dorthe Kaldal. Ekstern revisor Tove Kristiansen ønskede ikke genvalg men Torben Høegh Rask blev bemyndiget til at finde en ny revisor i sin hjemegn.

Torben Høegh Rask der stammer fra Thorning egnen bor i Kolding. Han har indvilget i at overtage kassererposten efter James Lerche.

Under evt. tog man hul på de emner der også blev drøftet som sidste punkt på aftenen.

Efter en pause med den traditionelle servering af vin eller vand og en kage talte pastor Mads Jacob Iversen om Blicher og Kristendommen. Det var en gentagelse af hans foredrag i Thorning ved efterårsmødet her men han kom også ind på andre emner, bl.a. ønsket om at formidle Blicher gennem en slags enmands-show. Det vil vi høre nærmere om.

Under sidste punkt En samtale om selskabets fremtid deltog bestyrelsesmedlemmerne ivrigt sammen med publikum. Man var overbevist om at Blicher bedst kan formidles ved oplæsning, skuespil podcasts og lign. idet unge mennesker ikke er meget for at læse bøger.

Formanden sluttede mødet og man tog afsked med fællessangen: Jyden han er stærk og sej

NB Der var fremlagt en del bøger til gratis afhentning fra Selskabets store lager af ældre og brugte bøger om og af Blicher og det var der god afsætning på.

Referat ved Bente og Erik Harbo

Beretning for 2023 ved Erik Harbo

Generalforsamling blev afholdt i København onsdag den 19. april 2023 kl. 19:00

Der indledtes med Kær est du fødeland. Næstformand Peder Porse valgtes som dirigent.

Formanden aflagde beretning, hvorpå revisor Benny Pilgaard fremlagde regnskabet som var trykt i Blichernoter for marts 2023.
Der var valg af: Dorrit Færk Møller, Jesper Meyer Christensen, Marianne G. Hougaard, pastor Mads Jacob Iversen, siddende var Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen, nyvalg af pastor Peter Ulfsgaard, Spentrup. Valg af suppleanter: museumsinspektør Dorthe Kaldal og ekstern revisor: Tove Kristiansen

Efter pausen talte provst Per Vibskov om Blicher og Ossian og lektor Henrik Ljungberg causerede over sit essay. Samhørigheden – Steen Steensen Blicher og Søren Kierkegaard
Skuespiller og Blicherprismodtager Paul Hüttel læste Andejagten fra Ak! hvor forandret! Afslutning og fællessang: Jyden han er stærk og sej.

I Blichernoter var omtalt skuespiller Erik Kühnau, der døde i 2022. Han var æresmedlem i Blicher-Selskabet. Professor Søren Baggesen døde 12. marts. Han skrev i 1968 sin store afhandling om Blicher Den blicherske novelle (udg. 1965, genudgivet 1999 begge gange ved Blicher-Selskabet). Foruden årsgaven modtog medlemmerne Elverhøj i en indspilning fra 1961 på Det Kongelige Teater, udgivet i anledning af 300-året for Dansk Teater.

Der var fremlagt en del bøger til gratis afhentning fra Selskabets store lager af ældre og brugte bøger om og af Blicher.

Blichernoter indeholdt mange artikler, og husk at man altid kan finde dem på selskabets hjemmeside.

15.-17. september blev der afholdt et seminar på Skærum Mølle (Se referat i Blichernoter for nov. 2023)

I november præsenterede Erik og Bente Harbo den nye novelleudgave Blicher og Herregårdene på Herningsholm, i Spentrup og i Thorning. Bogen udsendtes til medlemmerne sammen med Henrik Ljungbergs essay Samhørigheden.

Årsfesten afholdtes i november. Se referat i Blichernoter.

Regnskab 2023

Indtægter                               85.214,80

Udgifter                                116.937,81

Driftsoverskud                     – 31.723,01

Financieren                           – 2.482,53

Årets resultat                        – 34.205,54

Kapitalkonto 1.1.2024          22.920,66

Passiver ialt                          -22.920,66