Bestyrelse & vedtægter

Vedtægter  for BLICHER – SELSKABET

stiftet den 11. oktober 1951

 1. Selskabets navn er Blicher-Selskabet og det er et landsdækkende selskab, hvis hjemsted er, hvor den siddende formand bor.
 2. Selskabets formål er at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og digtning.
 3. Selskabet kan bl. a. tjene sit formål ved:
 4. Afholdelse af arrangementer med kunstnerisk fremførelse af Blicher værker og anden beslægtet digtning
 5. Afholdelse af foredrag og seminarer
 6. Udgivelse af publikationer af og om Blicher, også ad elektronisk vej
 7. Støtte og inspiration til videnskabelig forskning
 8. Administration af Blicherfonden og uddeling af Blicher-Prisen
 9. Som medlem kan optages enhver, der betaler det fastsatte kontingent.

5.Når kontingentet er betalt, modtager medlemmet Selskabets vedtægter samt diverse meddelelser og en boggave.

 1. Der arrangeres ordinært to sammenkomster (møder) om året for medlemmerne.

Til de arrangementer, som afholdes af Selskabet, har medlemmerne gratis adgang, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde beslutter, at adgang kun kan ske mod betaling. Bestyrelsen kan bestemme, at medlemmerne kan invitere gæster til Selskabets arrangementer, eventuelt mod betaling.

 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabets revision foretages af to revisorer, en af bestyrelsen antaget revisor og en valgt af generalforsamlingen.
 2. Selskabet ledes af en bestyrelse på fem til ni medlemmer, der vælges af Selskabets medlemmer – normalt på den ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår i lige år mens resten afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Der kan vælges 2 suppleanter. Suppleanter er på valg hvert år.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 2. Bestyrelsen bemyndiges til at knytte særligt sagkyndige til selskabet til at yde bistand i videnskabelige og andre anliggender.
 3. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg.
 4. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller hvis det begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Mødet indkaldes med 8 dages varsel. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Møderne le­des af formanden eller i hans fravær næstformanden. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (næstforman­dens) stemme dobbelt. Alle vedtagelser og afgørelser nedfældes i et refe­rat, der gives til bestyrelsesmed­lemmerne.

 1. Selskabet tegnes af formanden eller af næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

For Selskabets forpligtelser hæfter kun dets tilstedeværende formue.

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar – april måned. Mindst 14 dage før indvarsles medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsorden. Forslag om nyvalg af medlemmer til bestyrelsen og om sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må inden den 1. januar indsendes til formanden. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Andre sager, der efter forslag ønskes behandlede
 9. Eventuelt
 10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, vedlagt hvilke sager der ønskes behandlet. Senest en måned efter at formanden har modtaget begæringen, indkaldes til den¨ekstraordinære generalforsamling.
 11. Generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Alle sager, undtagen de i § 19 nævnte, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på general­forsamlingen foruden sig selv repræsentere flere end tre fuldmagtgivere.
 12. Vedtagelse af ændringer i vedtægter afgøres ved simpel stemmeflerhed.
 13. Til vedtagelse af Selskabets opløsning kræves, at mindst 3/4 af medlemmerne er til stede. Vedtages forslaget, men uden tilstedeværelse af 3/4 af medlemmerne, indvarsles der inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan træffes med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede eller er repræsenteret. Denne varsling kan udsendes sammen med den første indkaldelse.
 14. Ved Selskabets opløsning bestemmer generalforsamlingen efter indstilling fra besty­relsen, hvem Selskabets eventuelle formue skal tilfalde.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2022